ReadyPlanet.com
dot
dot
สถานที่ตั้ง
dot
bulletที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
dot
Newsletter

dot
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletสอน"ติว"หลักสูตร กศน.
bulletขั้นตอนการรับสมัคร
dot
การดำเนินงาน/การบริการ
dot
bulletการให้บริการนักศึกษา
bulletจัดการสอนติว 2 วิธีเรียน
การให้บริการนักศึกษา

โรงเรียน ให้บริการกับนักศึกษาทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ, ด้านข่าวสาร, ด้านกิจกรรม  รวมทั้งด้านบริการอื่น ๆ  ดังนี้

 ด้านวิชาการ

* ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของโครงสร้างหลักสูตร กศน.

* ให้การจัดการเรียนการสอน "ติว" ให้กับนักศึกษาในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน

* ให้คำปรึกษา/แนะแนว เกี่ยวกับการเรียนทั้งปัจจุบัน และอนาคต

* ให้การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้คู่กับคุณธรรมอย่างสมดุล 

ด้านข่าวสาร

* บริการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเรียน/การสอบและการทำกิจกรรม กพช. ได้ทันเวลาอย่างถูกต้องและชัดเจน

 * นักศึกษาสามารถรับข่าวสารต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับการเรียน ได้ทันเวลาอย่างถูกต้องและชัดเจน

 * โรงเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาให้ผู้ปกครองรับทราบตลอดภาคเรียน

 * โรงเรียนแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้รับทราบทางไปรษณีย์

 * ผู้ปกครองสามารถโทรเช็ดผลการเรียน/เวลาเรียน/กิจกรรม ของบุตรหลานของท่านได้ตลอดเวลา

 * นักศึกษาที่ขาดการ "ติว"  1-2 สัปดาห์ โรงเรียนจะมีจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบทันที

ด้านกิจกรรม

* โรงเรียนได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ทุกภาคเรียน ๆ ไม่เกิน 30 ชม.

* นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดังกล่าวได้ (ไม่บังคับ) เพราะนักศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมเอง

ด้านบริการอื่น ๆ   

 * โรงเรียนได้ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา กศน. ที่นักศึกษาสังกัดอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักศึกษา

* โรงเรียนได้บริการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ  เช่น ซีดแนวข้อสอบเก่าๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา/ แบบคำร้องต่าง ๆ / แบบรายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)  และนักศึกษาสามารถติดต่อรับเอกสารได้ทุกวัน ตามจำนวนที่นักศึกษาต้องการ (ฟรี)

*  นักศึกษา สามารถโทรศัพท์สอบถาม/ตรวจเช็คเวลาเรียน, ชั่วโมงกิจกรรม และผลการเรียนของท่านได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30น. - 18.00 น.

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.