ReadyPlanet.com
dot
dot
สถานที่ตั้ง
dot
bulletที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
dot
Newsletter

dot
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletสอน"ติว"หลักสูตร กศน.
bulletขั้นตอนการรับสมัคร
dot
การดำเนินงาน/การบริการ
dot
bulletการให้บริการนักศึกษา
bulletจัดการสอนติว 2 วิธีเรียน
กพช.คืออะไร

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  (กพช.)  คืออะไร   
คือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาทุกคนทุกระดับ จะต้องทำให้ครบ 100 ชั่วโมง จึงจะจบหลักสูตรได้  ซึ่งกิจกรรม กพช. จะแบ่งเป็น  2  ส่วน ดังนี้คือ

ส่วนที่ 1   กิจกรรมระหว่างเรียน       เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาต้องทำเอง    80ชั่งโมง 
กิจกรรม กพช. ที่นักศึกษาจะต้องทำ   แบ่งเป็น  3 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1.1  กิจกรรมพัฒนาตนเอง  ( ประเมินได้สูงสุดไม่เกิน 60 ชั่วโมง) 
    เช่น การอบรมปฏิบัติธรรม การจัดงานทอดกฐิน / ทอดผ้าป่าการจัดกิจกรรม
      วันพุทธศาสนาต่างๆ การอบรมต่างๆ หรือการเข้าค่าย   
รูปแบบที่ 1.2  กิจกรรมพัฒนาครอบครัว  ( ประเมินได้สูงสุดไม่เกิน  60 ชั่วโมง)
     เช่น การจัด กิจกรรมต่างๆ ให้กับครอบครัว เป็นต้น
รูปแบบที่ 1.3   กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม (ประเมินได้สูงสุดไม่เกิน  60 ชั่วโมง)
     เช่น การจัดงานวันพ่อแห่งชาติการจัดงานวันแม่แห่งชาติ การจัดงานต่างๆ ให้กับ 
         ชุมชน  การเป็นอาสาสมัครต่าง ๆ  หรือการบริจาคโลหิต เป็นต้น 
 
กพช.  ทำง่ายๆ กิจกรรมทุกอย่างในชีวิตประจำวันก็ส่งได้ เช่น  ทอดกฐิน   ผ้าป่า ไปงานแต่งงาน งานบวช  งานศพ  ไปดูหนังฟังเพลง ไปเที่ยว  ไปเยี่ยมญาติพี่น้อง  ไปเยี่ยมคนป่วย  ไปงานเลี้ยงต่างๆ   เล่นกีฬาต่างๆ  เที่ยวงานลอยกระทง   ไปเที่ยวสงกรานต์  และไปทำบุญในเทศกาลทางศาสนา  ฯลฯ   
 หรือนักศึกษาไปเรียนหรือไปอบรมวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นักศึกษาไปเรียนคอมพิวเตอร์ หรือไปอบรมคอมพิวเตอร์ , เรียนเสริมสวย, เรียนนวดแผนโบราณ, เรียนด้านการบริบาล ฯลฯ ซึ่งมีวุฒิบัตร  เกียรติบัตร ที่ทางโรงเรียนออกให้ นักศึกษาก็สามารถนำ มายื่นเป็น กพช. ได้ เช่นกัน  
 ให้นักศึกษาทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  และในการส่งแบบรายงานกิจกรรม ให้นักศึกษาระบุ วันเดือนปี  ที่ทำกิจกรรมให้ชัดเจน
 
ส่วนที่ 2 การสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตร (2 วัน เช้าไป -เย็นกลับ 20 ชั่วโมง  
     รายละเอียดของการข้าร่วมสัมมนาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก่อนจบหลักสูตร  
1.   นักศึกษาทุกคนทุกระดับต้องลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ฯ ในภาคเรียนสุดท้าย
2.   นักศึกษาคนใดหากไม่เข้าร่วมสัมมนา ฯ และไม่ผ่านการสัมมนา ฯ จะไม่สามารถจบหลักสูตรได้
3.   นักศึกษาทุกคนทุกระดับจะต้องเสียเงินในการเข้าร่วมสัมมนา ฯ
4.   ระยะเวลาในการสัมมนา ฯ  2 วัน 
5.   สถานที่ในการสัมมนา ฯ สถาบันฯ จะเป็นผู้กำหนด
 
หากนักศึกษาท่านใดไม่ทำกิจกรรม กพช. หรือทำไม่ครบทั้ง  2 ส่วน  นักศึกษาไม่สามารถจบหลักสูตรได้
 
หมายเหตุ :   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จะประเมินเป็นชั่วโมง  ไม่ใช่คะแนนเก็บ 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.