ReadyPlanet.com
dot
dot
สถานที่ตั้ง
dot
bulletที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
dot
Newsletter

dot
dot
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletสอน"ติว"หลักสูตร กศน.
bulletขั้นตอนการรับสมัคร
dot
การดำเนินงาน/การบริการ
dot
bulletการให้บริการนักศึกษา
bulletจัดการสอนติว 2 วิธีเรียน
ปลูกป่า"เพื่อพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" article

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   

ชื่อโครงการ  
โครงการปลูกป่า  “เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
หลักการและเหตุผล 
๑.      เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓     
๒.      เพื่อให้นักศึกษา ได้ตระหนักถึงทรัพยากรป่าไม้ที่มีความสำคัญต่อประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ    สังคม และสิ่งแวดล้อม   
๓. เพื่อปลูกฝังแนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ นักศึกษา ได้เห็นคุณค่า   และประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้      
๔.  เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     เพราะ ปัจจุบันพื้นที่ป่าในประเทศไทย ได้ลดน้อยลงมาเมื่อเทียบกับอดีต ทำให้ สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ   ดังจะ เห็นได้จากการเกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง และการเกิดอุทกภัยในฤดูฝน ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ป่า ซึ่งทำหน้าที่เหมือนแหล่งดูดซับน้ำได้ลดลง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้อยู่อาศัย
 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักศึกษา  กศน. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาป่าธรรมชาติในพื้นที่ ๆ   ยังมีป่าธรรมชาติปกคลุมสามารถวางโครงการทำป่าไม้ต่างๆ   เพื่อให้   เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและการใช้ สอยใน ครัวเรือนของราษฎรได้
๓.       เพื่อให้นักศึกษา  กศน. ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้  มีจิตสำนึกและแสดงออกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้มีโอกาสบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
๔.     พื่อให้นักศึกษา  กศน. ได้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้จากการปลูกไม้โตเร็ว และไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ให้ประชาชนมีงานทำในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาด้านการอพยพขายแรงงานในเมืองใหญ่
เป้าหมาย
๑.    เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. วิธีเรียนทางไกล ได้ตระหนักถึงคุณค่า และรู้คุณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๒.   เพื่อให้นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน การฟื้นฟูสภาพป่าไม้   อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวพระราชดำริของการปลูกป่า ๓  อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง   ดังนี้
ประโยชน์อย่างที่ ๑  การปลูกไม้โตเร็วเพื่อพัฒนาและสร้างหน้าดินขึ้นใหม่และยังสามารถนำไม้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้                 
ประโยชน์อย่างที่ ๒ การปลูกไม้ดั้งเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่เนื่องจากไม้ดั้งเดิมมีความแข็งแรงและทนต่อสภาพของดินฟ้าอากาศได้เป็นอย่างดี                                                
ประโยชน์อย่างที่ ๓   การปลูกไม้เศรษฐกิจหรือไม้ผล  เพื่อนำไม้มาใช้ประโยชน์ในอนาคต
            ประโยชน์อย่างที่ ๔  คือ เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ  ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่
วิธีการดำเนินงาน
๑.        จัดประชุมทำความเข้าใจให้กับนักศึกษาถึงเหตุผลและความสำคัญในการจัดกิจกรรมปลูกป่า “เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  
๒.      ประสานงานกับ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”   อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดกิจกรรม    
๓.       จัดทำหนังสือถึง กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอต้นกล้าพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ อันได้แก่  สะเดา , ขี้เหล็ก,  มะม่วงหิมพานต์ และ มะขามป้อม  เพื่อนำไปปลูกในโครงการดังกล่าว     
งบประมาณ
นักศึกษาเสียค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม คนละ   ๗๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
                ๑.   ค่ารถ ไป กลับ                                   ๒๕๐      บาท
                ๒.   ค่าที่พัก 1 คืน                                      ๒๐๐       บาท
                ๓.   ค่าอาหารว่างตอนเช้า                             ๕๐        บาท
                ๔.   ค่าอาหารตอนเย็น                                ๑๐๐        บาท
                ๕.   ค่าวิทยากร                                           ๕๐        บาท
                ๖.    ค่าเอกสาร                                           ๕๐        บาท           
                                                  รวมทั้งสิ้น            ๗๐๐     บาท
สถานที่ดำเนินงาน
                ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                ตำบลสามพระยา    อำเภอชะอำ      จังหวัดเพชรบุรี  
ระยะเวลา
เริ่มตั้งวันที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๓     ถึง   วันที่   ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๕๓   
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ                          
            ๑.   นัศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างมี ประสิทธิภาพและ
                   ยั่งยืน โดยการ ปลูกป่า เศรษฐกิจ  (ปลูกป่า  ๓ อย่างได้ประโยชน์   ๔  อย่าง )                 
            ๒.   นักศึกษา ได้มีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการปลูก,    การดูแลรักษา และการอนุรักษ์ต้นไม้ 
                   และป่าไม้  และได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้                                                       
            ๓.   เพื่อสร้างจิคสำนึกให้นักศึกษา มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู
                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑.        ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล และคณะ
๒.      คณะครูโรงเรียนบางขุนนนท์ธุรกิจ
๓.       คณะครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา (เวลาพิเศษ)
ที่ปรึกษาโครงการ
                ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล
 
 ****************************************************
 
 
 
กำหนดการทำกิจกรรม ปลูกป่า “ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ตำบลสามพระยา   อำเภอชะอำ    จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๑๙ มิถุนายน    ๒๕๕๓    ถึง  วันที่   ๒๐    มิถุนายน    ๒๕๕๓
************************************************************
วันที่ ๑๙   มิถุนายน    ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๗.๐๐  น.         นักศึกษารายงานตัวที่โรงเรียนพร้อมรับเอกสาร และบัตรประจำตัว (ป้ายชื่อ)
เวลา ๐๗.๔๕ น.         ออกเดินทางจากโรงเรียน
เวลา ๐๘.๐๐  น.          กิจกรรมบนรถ
-          รายงานตัววิทยากรประจำรถ  
-          กิจกรรมแรกรู้จัก  
-          กิจกรรมสันทนาการ   
-          ศึกษาประวัติความเป็นมา ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศึกษาโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ 
-          วัตถุประสงค์ของการปลูกป่า “ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ”  
-           กิจกรรมสันทนาการ  
เวลา ๑๐.๓๐ น.          นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม และศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี  (เขาวัง)
เวลา ๑๒.๐๐ น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น.           ออกเดินทางไป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-          เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ และความสำคัญในการปลูกป่า จากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เวลา ๑๔.๐๐ น.         ออกเดินทางไปสู่พื้นที่ปลูกป่า  
                                              -          นักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกป่า ได้แก่ สะเดา , ขี้เหล็ก,  มะม่วง  
                                                     หิมพานต์ และ มะขามป้อม  คนละ 2 ต้น (โดยนักศึกษาจะต้องขุดหลุมปลูก
                                                     ต้นไม้ด้วยตัวเอง )
เวลา ๑๖.๐๐ น.          ออกเดินทางไปสู่ที่พัก (สันติคามบังกะโล)   นักศึกษาพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๘.๐๐ น.          ร่วมกิจกรรมสันทนาการ และรับประทานอาหารเย็น  (โต๊ะจีน)
-          นักศึกษาจับบัตรเข้านั่งโต๊ะรับประทานอาหาร
-          ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงาน   
-          นักศึกษา ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ     
-          ตัวแทน นักศึกษา ม. ต้น และ ม. ปลาย   กล่าวแสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรม   
-          กิจกรรมการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา (กลุ่ม ม.ต้น และ กลุ่ม ม.ปลาย)
-          กิจกรรมสันทนาการ ( ร่วมร้องเพลง, รำวง )
เวลา ๒๑.๓๐ น.        ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวปิดงาน  
-          นักศึกษาร่วมร้องเพลง เพลงคำมั่นสัญญา
เวลา ๒๒.๐๐ น.        นักศึกษาเข้านอน และพักผ่อนตามอัธยาศัย (ห้ามออกนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด)
 
วันที่ ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๕๓
เวลา ๐๖.๐๐ น.        กิจกรรมออกกำลังกาย  ยืดเส้น  ยืดสาย  
-          ทำภารกิจส่วนตัว 
-          รับประทานอาหารเช้า 
-          ศึกษาความเป็นมาของชายหาดชะอำ และศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน และนักท่องเที่ยว 
เวลา ๐๙.๓๐ น.        นักศึกษาประชุมร่วมกัน   เพื่อออกเดินทางไปสู่   อำเภอหัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
เวลา ๑๐.๐๐  น.        ถึงหัวหิน
-          ศึกษาประวัติและความเป็นมาของ “หาดหัวหิน”
-          ศึกษาธรรมชาติ และวิถีชีวิตการอยู่อาศัยของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
-          ชมสถาปัตยกรรมริมหาด  
-          รับประทานอาหารกลางวัน   ซื้อของที่ระลึกไปฝากเพื่อน, และครอบครัว
เวลา ๑๓.๓๐ น.        ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 
-          กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
-          กิจกรรมสันทนาการ  
-          กิจกรรม “ คุณรู้จัก 5 ส. ดีพอหรือยัง”
-          กิจกรรมสันทนาการ
-          นักศึกษาเขียนแบบรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่ทางโรงเรียนแจกให้
-          กิจกรรมสันทนาการ
-          นักศึกษา ทุกคนส่งแบบรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม กับวิทยากรบนรถ
เวลา ๑๘.๐๐ น.         ถึงกรุงเทพมหานคร
 
 
หมายเหตุ :   ข้อที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจ ก่อนไปร่วมกิจกรรม
     1)   กิจกรรมนี้ ไม่เป็นการบังคับนักศึกษา   ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นความสมัครใจของนักศึกษาแต่
           ละคน ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เพราะนักศึกษา จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
     2)   กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้ แสดงออกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้มีโอกาส
          บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
     3)   กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นักศึกษา จะได้รับพิจารณาเป็นชั่วโมง กพช. ระหว่างเรียน เต็มตามจำนวน
            ที่สถาบันการศึกษาทางไกลอนุมัติมา
     4)   นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องอยู่ในกฎและกติกา ที่คณะกรรมการจัดกิจกรรมกำหนด
           ไว้ หากนักศึกษาท่านใดไม่ปฎิบัติตาม    คณะกรรมการ ฯ มีสิทธิ์พิจารณาให้นักศึกษาเดินทางกลับ
           ด้วยตัวเอง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น    ประชาสัมพันธ์

ข่าวดี ข่าวด่วน!!! ต้อนรับนักศึกษารุ่นใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2559 article
กำหนดเปิดการเรียนการสอน "ติว" ของภาคเรียนที่ 1/2559 article
การเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียน article
สาวสวย จากสถาบันทางไกล article
สามใบเถา จากรุ่งเรืองวิทยา article
น้อง วา (มีนบุรี ) กับเพื่อน ๆ จาก เสริมวิทย์ article
พักผ่อน..กับบรรยากาศที่สบาย ๆ ในตอนเย็น ๆ ที่หน้าห้องพัก อ. ชะอำ article
งานเลี้ยงจะเริ่มแล้วนะจ๊ะ ( อ. มานิจ กล่าวต้อนรับ น.ศ. และเปิดงาน "รวมมิตรสัมพันธ์" หลังวันสอบ ซึ่งเป็นการไปพักผ่อนเป็นการส่วนตัวของกลุ่มนักศึกษาโรงเรียนบางขุนนนท์ธุรกิจและโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา(เวลาพิเศษ) article
สามัคคี คือพลัง ช่วยกันคนละไม้ คนละมือ ติดไฟ ย่างอาหารทะเล หม่ำ กัน อร่อย ๆ article
ลุงต่อ (บางขุนนนท์ ) ป้าพจน์ (รุ่งเรือง) กับหลาน ๆ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก article
สี่ หนุ่มมาด เข้ม แอบทะเล้นนิด ๆ จากบางขุนนนท์ article
สามสาว จากสถาบันทางไกล เข้าร่วมกิจกรรมพักผ่อนสบาย ๆ เป็นการส่วนตัว article
สองสาวจาก สุรนารายณ์บริบาล เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพ หลักสูตร ระยะสั้น เกี่ยวกับพยาบาล และได้มาเรียน สายสามัญ หลักสูตร กศน. และจะจบเทอมนี้แล้วจ้า.. article
อิ่ม.. อร่อย.. กับเจ้าตัวนี้ ให้เต็มที่เลยนะจ๊ะ สู้ ๆๆ article
พร้อมหน้าพร้อมตา น้องฟู.. ก็ไปด้วย ( น้องฟู ศิษย์เก่า บางขุนนนท์จ้า) article
น้อง ๆ จาก เสริมวิทย์ @ มีนบุรี จ๊ะ (แต่ตอนนี้โรงเรียน "ปิด" ไปเสียแล้ว ไม่มีที่เรียนไปเรียนที่บางขุนนนท์นะจ๊ะ ยินดีตอนรับค่ะ article
น้อง "บิว" สู้ตายค่ะ ( สาวสวยจากสถาบันทางไกล ) article
รับน้อง จากสถาบัน ฯ ที่ต้องการไปพักผ่อนร่วมกับเรา article
กุ้งสด ๆ ย่างหม่ำเองตามใจชอบ จ๊ะ article
หมึก..จ๊ะ..หมึกสด ๆ ย่างหม่ำเองตามใจชอบนะจ๊ะ article
ของขวัญชิ้นสำคัญมอบให้นักศึกษาในวันพักผ่อนสบาย ๆ จาก อ. กมลพรรณ จ๊ะ article
เพลง ใต้ร่มมลุลี โดย อ.มานิจ @ น.ส. สกุลมี ( น.ศ. สถาบันทางไกล) article
นักร้องสาว (จ้างมาแล้วใช้ให้คุ้ม) @ น้อง "จุก" (ธีระศักิด์ สินทอง) แห่งบางขุนนนท์ article
สองหนุ่ม สองสไตล์ กับมุมสบาย ๆ ในวันพักผ่อน article
เต็มที่เลยนะจ๊ะ ลุงสมโชค (บางขุนนนท์) กับ ป้าพจน์ (รุ่งเรือง) จ๊ะ article
สองสวย"เกินแกง" แห่งรุ่งเรืองวิทยา ( พจมาน @ รัศมี ) article
โชว์เดี่ยว แนว ตั๊กแตน จาก น้องแน็ท (เพ็ญพร ) จ๊ะ article
คู่แฝด ประจำโรงเรียน (ลุงต่อ + ลุงสมโชค ) article
ทะเลสวย กับ วัย..ใส ๆ ( ใสจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ) ดูกันเอาเอง article
สาวสวยเสริมวิทย์ @ มีนบุรี กับมุมสบาย ๆ ที่ชายทะเล article
สามสาว..สามสไตล์ article
น่ารักทั้งคู่ สถาบัน ฯ + เสริมวิทย์ article
ขอขอบคุณผลติภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน article
ขอขอบคุณ "บะหมี่ไวไว" article
ขอขอบคุณ "นมตรามะลิ" article
แจ้งการเตรียมตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม"วันเด็ก" article
กำหนดการทำ“กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” article
สัมมนา ฯ เลื่อนแล้ว article
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของนักศึกษา กศน. วิธีเรียนทางไกล article
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" article
แจ้งประชุมและรับเสื้อเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
กำหนดการ "งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
โรงเรียนบางขุนนนท์ธุรกิจ และโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.